ÖZEL KURS AÇMAK İÇİN NELER GEREKLİDİR?

MEB onaylı eğitim merkezi ve özel kurs açmak için belli standartları sağlamanız ve belgelerinizi tamamlamanız gerekmektedir. Aksi halde özel okul açamaz, eğer eğitim vermeye başladıysanız ceza alırsınız. Bu nedenle eksiksiz şekilde istenen belgeleri temin etmeli ve ilgili mercilere ulaştırmalısınız.

Özel Kurs Açılışında Aranan Belgeler 

 • Form dilekçe
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan
 • Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı
 • Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan
 • Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si
 • Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve cd’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı
 • Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan
 • Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin Milli Eğitim Md. onaylı örneği
 • Sağlık Meslek Lisesi açacakların ildeki hastane ile yapacakları protokol
 • Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapo
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor
 • Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni
 • Milletlerarası okullar için denklik belgesi

Yukarıdaki belgeleri temin ettikten sonra valilik ya da kaymakamlığa müracaat etmeniz gerekmektedir. Müracaatınızın alındığı tarihin yazılı olduğu bir belge tarafınıza verilecektir. Dosyanız 3 iş günü içinde valiliğe gönderilecektir.

Bakanlıkça ve Valilikçe Yapılacak İşlemler

MEB onaylı özel kurs açmak için istenen belgeler ve gerekli dokümanları valilik ya da kaymakamlığa vermenizle birlikte:

 • Yapılan müracaatın yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı incelenerek il milli eğitim müdürlüğünce en az 2 il eğitim denetmeni görevlendirilir.
 • İl eğitim denetmenlerince en geç 15 gün içinde düzenlenen inceleme raporunda, kurumun açılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi halinde, okullara ilişkin dosya 5 iş günü içinde bakanlığa gönderilir.
 • Bakanlıkça okullara 5 iş günü içerisinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
 • Kurum bilgilerinde değişiklik olması durumunda bakanlık kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı değişikliği yeniden düzenlenir.


MEB onaylı kurs açmak için gereken belgeleri temin ederek izleyeceğiniz bu sürecin sonunda eğitim camiasına katkıda bulunacak bir kurs merkezi açabilir, geleceğin başarılı öğrencilerini yetiştirebilirsiniz.